προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με τις αρχές της προστασίας των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων που προ­βλέ­πο­νται από τους σχε­τι­κούς νό­μους και τις δι­ε­θνείς συμ­βά­σεις, η δια­χεί­ρι­ση της ι­στο­σε­λί­δας pa­ra­do­xa.gr δε­σμεύε­ται ότι δεν πρό­κει­ται να προ­βεί σε ο­ποια­δή­πο­τε α­θέ­μι­τη και χω­ρίς την προ­η­γού­με­νη έ­γκρι­σή σας χρή­ση ή εκ­με­τάλ­λευ­ση, με οι­ον­δή­πο­τε τρό­πο, των προ­σω­πι­κών σας στοι­χείων. Η προ­στα­σία των προ­σω­πι­κών σας δε­δο­μέ­νων ε­ξα­σφα­λί­ζε­ται μέ­σω του πι­στο­ποι­η­τι­κού SSL και του συ­στή­μα­τος Braintree. Ε­πί­σης, μπο­ρεί­τε, ανά πά­σα στι­γμή, να αλ­λά­ξε­τε τα στοι­χεία σας στη σε­λί­δα του λο­γα­ρια­σμού σας μέ­σω των αντί­στοι­χων συν­δέ­σμων.

© 2014 - 2019, Ευγένιος Αρανίτσης