συνδρομή

Η ιστοσελίδα paradoxa.gr  τίθεται σε λει­τουρ­γία τo Σάβ­βα­το 26 Ιου­λί­ου 2014 για να α­­να­­νε­­ώ­­νε­­ται στο ε­­ξής, κά­­θε βδο­­μά­­δα, την ί­­δια μέ­­ρα, με έ­να και­νούρ­γιο κεί­με­νο, ό­­σο το ε­­πι­­τρέ­­πει η α­­ντα­­­πό­­κρι­­ση του κοι­­νού της.

Η πρόσβαση στα κεί­με­να της σε­λί­δας προ­ϋ­πο­θέ­τει μια μή­νι­αία συν­δρο­μή 3,5 €.

Εγγραφείτε εδώ.
Συνδεθείτε εδώ.

© 2014 - 2019, Ευγένιος Αρανίτσης