συνδρομή

Η ιστοσελίδα paradoxa.gr περιέχει το αρχείο των κειμένων που δημοσιευτηκάν από την έναρξη της στις 26 Ιουνίου 2014 μέχρι και τη διακοπή των αναρτήσεων στις 14 Ιανουαρίου 2018.

Η πρόσβαση στα κεί­με­να της σε­λί­δας προ­ϋ­πο­θέ­τει μια μή­νι­αία συν­δρο­μ 3,5 €.

Εγγραφείτε εδώ.
Συνδεθείτε εδώ.

© 2014 - 2019, Ευγένιος Αρανίτσης