όροι χρήσης

Ι. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι α­κόλουθοι όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υ­πο­χρε­ώ­σεις με­τα­ξύ της ι­στο­σε­λί­δας pa­ra­do­xa.gr και των χρη­στών της. Η χρή­ση τού pa­ra­do­xa.gr συ­νε­πά­γε­ται αυ­το­μά­τως ότι έ­χε­τε δια­βά­σει και α­πο­δέ­χε­στε τους πα­ρα­κά­τω ό­ρους. Οι δια­χει­ρι­στές της ι­στο­σε­λί­δας έ­χουν το δι­καί­ω­μα να τρο­πο­ποι­ή­σουν ανά πά­σα στι­γμή και χω­ρίς προ­ει­δο­ποί­η­ση τους ό­ρους χρή­σης δη­μο­σι­εύο­ντας νε­ό­τε­ρη έκ­δο­σή τους.

 

ΙΙ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οιοδήποτε στοιχείο του υ­λι­κού που πε­ρι­έ­χε­ται στην ι­στο­σε­λί­δα pa­ra­do­xa.gr, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων κει­μέ­νων και λο­γι­σμι­κού, α­πο­τε­λεί πνευ­μα­τι­κή ι­διο­κτη­σία του γρά­φο­ντος και του ε­κδό­τη, και προ­στα­τεύε­ται από την ελ­λη­νι­κή και διε­θνή νο­μο­θε­σία (ν.100/1975 και ν.2121/1993).

Οι χρή­στες συμφωνούν να μην χρησιμοποι­ή­σουν, αντι­γρά­ψουν ή α­να­δη­μο­σιεύ­σουν με ο­ποιον­δή­πο­τε τρό­πο εί­τε αυτού­σια την ι­στο­σε­λί­δα, είτ­ε τμή­μα του πε­ρι­ε­χο­μέ­νου της. Α­πα­γο­ρεύε­ται ε­πί­σης η ο­λι­κή ή τμη­μα­τι­κή α­ντι­γρα­φή, α­να­δη­μο­σί­ευ­ση, α­να­πα­ρα­γω­γή και κά­θε άλ­λου εί­δους εκ­με­τάλ­λευ­ση των κει­μέ­νων που πα­ρου­σι­ά­ζο­νται στην ι­στο­σε­λί­δα pa­ra­do­xa.gr με ο­ποιο­δή­πο­τε μέ­σο και ο­ποιον­δή­πο­τε τρό­πο, έ­ντυ­πο ή η­λε­κτρο­νι­κό, χω­ρίς γρα­πτή ά­δεια του δη­μι­ουρ­γού.

 

III. ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Κατά την εγγραφή του, ο χρήστης δεσμεύεται να συ­μπλη­ρώ­σει τα πε­δία που απαι­τού­νται με πλή­ρη και α­λη­θή στοι­χεία.

Η μη­νι­αία συν­δρο­μή κο­στί­ζει 3,5 € και α­να­νε­ώ­νε­ται αυ­τό­μα­τα με­τά το πέ­ρας 30 η­με­ρών από την α­γο­ρά της, με χρέ­ω­ση της πι­στω­τι­κής ή χρε­ω­στι­κής κάρ­τας του χρή­στη με το ί­διο πο­σό. Ε­φτά μέ­ρες πριν από τη χρέ­ω­ση του λο­γα­ρια­σμού, ο χρή­­­στης θα λαμ­βά­νει ε­νη­με­ρω­τι­κό e­mail. Χρε­ω­στι­κές κάρ­τες θε­ω­ρού­νται οι κάρ­τες α­νά­λη­ψης με­τρη­τών με την έν­­δει­­ξη Vi­­sa, Ma­­ster­card, A­me­ri­can Ex­press κ.α. Οι κάρ­τες Ma­es­tro, προς το πα­ρόν, δεν γί­νο­νται δε­κτές. Η δι­εκ­πε­ραί­ω­ση κά­­θε συ­­­ναλ­­λα­­γής γί­­νε­­ται εξ ο­­λο­­κλή­­ρου με την συ­νερ­­γα­­ζό­­με­­νη τρά­­πε­­ζα. Η δια­­χεί­­ρι­­ση συν­­δρο­­μών γί­­νε­­ται μέ­­σω του συ­­στή­­μα­­τος Re­­cur­ly.

 

IV. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε τη συν­δρο­μή σας και τη δια­δι­κα­σία χρέ­ω­σης της πι­στω­τι­κής ή χρε­ω­στι­κής σας κάρ­τας μέ­σω του α­ντί­στοι­χου συν­δέ­σμου στη σε­λί­δα του λο­γα­ρια­σμού σας ή ει­δο­ποι­ώ­ντας μας μέ­σω e­mail στο sub­­scri­ption­@pa­ra­do­xa.gr.

Η ακύρωση της συνδρομής αφορά κάθε επικείμενη χρέ­ω­ση. Δεν πραγ­μα­το­ποι­ού­νται ε­πι­στρο­φές χρη­μά­των. Ε­πο­μέ­νως, ο χρή­­­­στης δια­τη­ρεί το δι­καί­ωμα πρό­σβα­σης στην ι­στο­σε­λί­δα μέ­­χρι το τέ­λος της τρέ­χου­σας συν­δρο­μής.

 

V. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

Ο χρήστης δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε οιανδήποτε μη ε­γκε­κρι­μέ­νη απ’ τη δια­χεί­ρι­ση πα­ρέμ­βα­ση στην ι­στο­σε­λί­δα, στο πε­ρι­ε­χό­με­νο ή στον κώ­δι­κά της, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της α­πο­στο­λής ή εν­σω­μά­τω­σης υ­λι­κού που με­τα­φέ­ρει ι­ούς ή άλ­λου τύ­που κώ­δι­κες σχε­δια­σμέ­νους με σκο­πό την αλ­λοί­ω­ση ή κα­τα­στρο­φή τμή­μα­τος του λο­γι­σμι­κού της, εί­τε την πρό­κλη­ση βλά­βης στον δια­κο­μι­στή.

Η ιστοσελίδα πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφα­λεί­ας. Η δια­χεί­ρι­ση δεν φέ­ρει κα­μία ευ­θύ­νη για οι­ασ­δή­πο­τε μορ­φής δυσ­λει­τουρ­γία, που εν­δέ­χε­ται να προ­κλη­θεί με την εί­σο­δο κα­κό­βου­λου λο­γι­σμι­κού τρί­των στο λει­τουρ­γι­κό σύ­στη­μα ή τον υ­πο­λο­γι­στή του χρή­στη.

 

VΙ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Οι παραπάνω όροι χρήσης υπόκεινται στην ελληνική νομοθε- σία. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω επιφέρει τη χωρίς προειδοποίηση διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών και τις σχετικές νομικές κυρώσεις.

© 2014 - 2019, Ευγένιος Αρανίτσης